ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 رفع مشکلات و پشتیبانی فنی

رفع مشکلات و پاسخ به سوالات در مورد کلیه سرویس ها

 امور مالی،خرید،تمدید سرویس ها

موارد مالی، صورتحساب ها ، و درخواست عودت وجه

 رسیدگی به پیشنهادات و شکایات

در صورتی که در مورد عملکرد شرکت پیشنهاد و شکایتی دارید از این طریق اعلام فرمایید